ĐỒNG KIẾN TẠO TƯƠNG LAI VỚI TEAM FLOW GAME

Khách hàng: Coach for Life

Bối cảnh

Bước vào năm mới với nhiệm vụ nhìn nhận và lập kế hoạch cho một chu kỳ mới có vẻ khó khăn đối với nhóm. Vì vậy, họ quyết định làm điều gì đó khác biệt: thử nghiệm một quy trình mang tính vui tươi, sáng tạo và mời gọi được trí tuệ tập thể hơn.

Vai trò của chúng tôi

Chúng tôi giới thiệu Flow Game như một công cụ để phản ánh về tình hình hiện tại của công ty với các góc nhìn khác nhau và mở ra những khả năng bằng cách khai thác trí thông minh cá nhân và tập thể. Bằng cách đặt mục đích của tổ chức vào trung tâm, mỗi thành viên học cách chia sẻ quan điểm của mình với mục tiêu đóng góp cho toàn thể.

Kết quả

Kết thúc trò chơi, nhóm đã rõ ràng hơn về mục tiêu chung của họ, và cả về ý định cá nhân và cam kết của họ đối với mục tiêu đó. Họ cũng đưa ra một danh sách các hành động cần ưu tiên và một danh sách các ý tưởng và tiềm năng được làm sáng rõ.