buổi họp của cộng đồng leader as coach (lac hub)

LAC Hub Coach for Life

Bối cảnh

Làm thế nào để LAC Hub vận hành trôi chảy và hiệu quả?
LAC Hub là một cộng đồng các coach là những nhà quản lý, lãnh đạo trong công ty hay cộng đồng của họ. Sau 6 tháng học tập và làm việc cùng nhau, họ mong muốn lên kế hoạch và hành động cho 6 tháng tiếp theo. Cùng lúc đó, cộng đồng cũng muốn mời gọi thêm sự tham gia, đồng kiến tạo và hợp tác giữa các thành viên.

Vai trò của chúng tôi

Với kim chỉ nam là sự đồng sáng tạo và sự hợp tác, chúng tôi mời nhóm thực hành những nguyên tắc làm việc cùng chúng tôi ngay từ đầu. Cùng với đội nhóm nòng cốt của LAC Hub, chúng tôi hỗ trợ xác định các lĩnh vực trọng tâm bằng cách thiết lập các cuộc phỏng vấn và khảo sát trước cuộc họp để hiểu các thành viên đang ở đâu về nhu cầu, sự hài lòng hay cả thất vọng. Chúng tôi cùng thiết kế các cuộc họp với đội ngũ nòng cốt và đảm bảo việc thiết kế này cho phép những người tham gia làm việc cùng nhau nhiều nhất có thể và sử dụng được trí tuệ tập thể. Thông qua các trò chơi tương tác và khung tư duy đơn giản (như 3A feedback), đội nhóm chiêm nghiệm về sự hợp tác của mình, những gì đang được làm tốt và những gì cần được điều chỉnh. Chúng tôi sử dụng hỗ trợ hình ảnh để minh họa và giúp những người tham gia theo dõi cuộc thảo luận của riêng họ, đảm bảo rằng tất cả các thông tin quan trọng được ghi lại một cách rõ ràng và hữu ích.

Kết quả

Kết quả là một bản mẫu rõ ràng về các bước tiếp theo, những người phụ trách và mốc thời gian, cùng với sự hào hứng để triển khai. Nhóm cũng học được cách các cuộc họp có thể diễn ra tương tác và có sự tham gia của mọi người. Họ quyết định mời thêm nhiều người từ cộng đồng đóng góp bằng cách mở rộng các cuộc họp và tạo ra nhiều cơ hội đồng sáng tạo hơn.